ОБЩА ПОЛИТИКА

за

поверителност и защита на личните данни

на „КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ” АД

 

Обща политика за поверителност и защита на личните данни

 

Целта на настоящата „Обща политика за поверителност и защита на личните данни“  е да бъдете информирани как обработваме Вашите данни и какви лични данни бихме събрали от Вас, с каква цел, срок и какви са Вашите права.

 

 1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, е лицензиран производител на тютюневи изделия, с регистрация в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 825212392 и със седалище, адрес на управление и адрес на данъчен склад: Република България, гр. Пловдив, ул. „Рогошко шосе“ №1.

 

 1. НАШЕТО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД е администратор на лични данни и като такъв събира, обработва и съхранява лични данни.

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД отдава голямо значение на защитата на личните данни и събира и обработва лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Сигурността на данните, които сте ни поверили е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за обществения ни имидж.

Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

 

 1. СИГУРНОСТ

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията.

 1. ПРИНЦИПИ, ЦЕЛИ И ОСНОВАНИЯ

 

 1. Съгласно основните принципи, спазвани от "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, личните данни са:

 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните;

 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;

 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват;

 • точни и поддържани в актуален вид; "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;

 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни;

4.2. В зависимост от конкретните цели и основания КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

 

 • След предоставено изрично съгласие от Ваша страна. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него;

 • За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения с потенциални клиенти/партньори на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД;

 • За изпълнение на маркетингови активности, насочени към клиенти/потребители на продуктите на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД;

 • За изпълнение на нормативни задължения;

 • За целите на изпълнението на задълженията и упражняването на специалните права на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД или Вашите собствени по силата на трудовото и осигурителното право и правото в областта на социалната сигурност и социалната закрила, в това число при процедурите за подбор на персонал;

 • За осигуряване на достъп до данъчния склад на дружеството;

 • С оглед наш легитимен интерес.

 

 1. КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЪБИРАМЕ И ЗАЩО?

 

 1. За целите на осигуряване на достъп до данъчния склад на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД.

 

Вашето съгласие се изисква преди да бъдете допуснати на територията на данъчния склад на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, чрез въведена процедура за предоставяне на лични данни.

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани и съхранявани от КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД за ограничен период от време, за целите на защита на легитимните интереси на дружеството и спазването на законовите му задължения при осъществяването на контрол върху дейността на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, в качеството му на лицензиран производител на тютюневи изделия и собственик на данъчен склад, от държавните органи и институции, част от които: Агенция „Митници“, МВР, НАП, НОИ и други.

 

 1. За изпълнение на договор/търговска обвързаност или преддоговорни отношения

 

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработва лични данни на субекти, които са страна по Договор или друга търговска обвързаност с дружеството, за целите на изпълнението на договора/обвързаността, за целите на идентифициране на физическото лице с представителна власт, за целите на извършване на платежни операции и с цел да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

 

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработва лични данни при преддоговорни отношения за целите на идентификация при изготвяне на предложения за сключване на договори. В случай, че преддоговорните отношения не стигнат до търговска обвързаност, КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД изтрива предоставените данни, без да ги съхранява освен ако не е правно задължено да стори това.

 

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработва лични данни на субекти, които са страна по Договор или друга търговска обвързаност с дружеството на законно основание.

Съгласно българския Закона за мерките срещу изприрането на пари, КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД е задължено да идентифицира представителните органи на всички свои потенциални и/или настоящи Клиенти/Партньори.

 

За тази цел, КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД е предвидило способи и механизми за събиране на необходимите лични данни.

 

 1. За организиране и провеждане на Маркетингови активности

 

За целите на организация и провеждане на Маркетингови активности, КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработва лични данни на категориите лица, участници в активността.

Предоставянето на съгласие, целите и начина на обработка се описват в Правилата и Механизма за провеждане на съответната активност, които за всеки конкретен случай са предоставени на достъпно за участниците място/платформа/сайт.

 

Предоставените лични данни обикновено се използват за някои от следните цели:

Име и фамилия, за да се идентифицира печеливш участник.

Датата на раждане, за да се установи, че печелившият участник е навършил 18 години.

Адрес, за да бъде изпратена до печелившия участник спечелената награда(ако е предвидена такава).

 

 1. За наети лица по трудово правоотношение в КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД и подбор на персонал.

 

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД е приело специални правила относно обработването на личните данни на наетите лица по трудово правоотношение, по-специално във връзка с условията, при които личните данни в контекста на трудово правоотношение могат да бъдат обработвани въз основа на съгласието на наетото лице, за целите на набирането на персонал, изпълнението на трудовия договор, включително изпълнението на задължения, установени със закон или с колективни споразумения, управлението, планирането и организацията на работата, здравословните и безопасни условия на труд, а също и за целите на прекратяването на трудовото правоотношение.

 

 1. За изпълнение на нормативни задължения

 

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработва данните Ви за следните, неизчерпателно изброени цели, регламентирани в нормативните актове:

 

 • Предоставяне на информация за клиент, наето лице, посетител, участник в маркетингова активност по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

 • Издаване на фактури;

 • За извършване на данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

 • За извършване на контрол върху дейността на дружеството, в качестовото му на лицензиран производител на тютюневи изделия от компетентните органи.

 

 

 1. КАКВИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ?

В зависимост от целите и основанието, КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД събира, обработва и съхранява, някои от следните лични данни:

Данни за идентификация:

 

 • три имена,

 • националност/гражданство;

 • ЕГН/дата на раждане;

 • номер на лична карта/паспорт;

 • дата на валидност на документа за самоличност;

 • снимка;

 

Други данни:

 • електронна поща, писма, информация за заявките ви, жалби, молби, оплаквания;

 • друга обратна връзка, която получаваме от вас;

 • лични данни за контакт - адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт

 • видео записи на територията на данъчния склад

 • номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към/от КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД

 • дипломи, удостоверения, разрешителни, свидетелства, болнични листове, молби на наетите в дружеството лица и/или документи, получени при подбор на персонал.

Предоставените от Вас данни при отправени към нас запитвания, чрез уебсайта ни или изпратени на посочения адрес за контакт се съхраняват от нас, единствено за да отговорим на Вашите въпросите и да се отзовем на Вашия проблем. Ние ще изтрием запазените във връзка с това данни, след като съхранението повече не е необходимо или ще ограничим обработката, ако има законови задължения за съхранение.

 

 1. ЗА КАКВА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ?

 

Продължителността на съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани.

 1. Данни свързани с договорно правоотношение и/или в изпълнение на нормативни задължения:

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение/търговска обвързаност, след прекратяване на договора/обвързаността, но не ги изтриваме преди изтичане на 5 години от прекратяването или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните като задължения, някои от които са:

 • По Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (10 години), а за ведомости за заплати – 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

 • За изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години);

 • За съхраняване на вашите данни по Закона за мерките срещу изпиране на пари (5 години);

Моля да имате предвид, че няма да изтрием Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.

 1. Данни свързани с посещение в данъчния склад на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД:

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД съхранява вашите данни за срок от 1 година, считано от датата на осигуряване на достъп до територията на данъчния склад на дружеството.

 

Личните ви данни, събрани чрез видеозапис от средствата за наблюдение се съхраняват в регистър "Видеонаблюдение" два месеца след изготвянето им. Унищожаването им се удостоверява от ръководителя на охранителната дейност.

 

 1. Данни свързани с маркетингови активности:

 

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД съхранява вашите данни за срок от 1 година след края на активността.

 

 1. Данни свързани с трудово правоотношение и за целите на набирането на персонал.

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД съхранява вашите данни свързани с трудовото досие за срок от 5 години след края на трудовото правоотношение, освен ако за определени документи в нормативен акт не е предвиден друг срок за съхранение, в който случай се прилага съответния законоустановен срок.

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД съхранява вашите данни свързани с набирането на персонал за срок от 6 месеца след приключване на процедурата по набиране и подбор на персонал. 

 

ВАЖНО!

За задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и други основания, предвидени в действащото законодателство и с цел защита на своите легитимни интереси, КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД може да съхранява вашите данни без значение от целите на обработването, за които са събрани и за по-дълъг срок като за всеки конкретен случай КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД ще предостави нужната обосновка за необходимостта от по-дългъг срок на съхранение.

 

 1. КОИ СА КАТЕГОРИИТЕ ТРЕТИ ЛИЦА, КОИТО ПОЛУЧАВАТ ДОСТЪП И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

 

 1. Други администратори и/или обработващи лични данни, които въз основа на договор с КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработват/съхраняват личните Ви данни от тяхно име или от името на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни.

 

 1. Транспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорни/законови задължения по изпращане/доставяне на продукти/суровини/отпадъци изходящи от КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД или изпълнение на маркетингови активности.


 

 1. Лица, които по възлагане на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД поддържат оборудване и софтуер използван в дружеството.


 

 1. Банките, обслужващи плащанията, извършени от/към КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД;


 

 1. Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите в данъчния склад на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същия обект;

 

 1. Компетентни органи/трети лица, които по силата на нормативен акт или по силата на сключен договор на основание нормативен акт, имат правомощия да изискват/получават от КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например български съд или съд на друга държава, различни надзорни/регулаторни органи като Ангеция „Митници“, Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на конкуренцията, Инспекция по труда, Служба по трудовата медицина и други.

 

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА

  1. Право на информация

Имате право по всяко време да изисквате от нас информация за съхраняваните за Вас данни, както и за техния произход, получатели или категории получатели, на които те се предават, и целта на съхранението.


9.2. Право на оттегляне

Ако сте дали съгласие за използване на Вашите данни, можете да го оттеглите по всяко време с действие занапред, без да посочвате причини. За целта е достатъчно да изпратите искане за оттегляне по пощата на адрес: гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1, административна сграда КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, за деловодство.

КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД може да продължи да обработва Вашите данни и след оттегляне на съгласието Ви, в случай че:

 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД;

 • обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД,

за което ще бъдете информирани на предоставения от Вас адрес за кореспонденция.


9.3. Право на корекция

Ако Вашите данни, съхранявани от КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, не са правилни, можете по всяко време да поискате от нас да ги коригираме.

 

9.4. Право на ограничаване на обработването

Имате право да изискате от КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД да ограничи обработването, когато се прилага едно от следното:

 • оспорвате точността на личните си данни, за срок, който позволява на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД да провери точността на личните данни;

 

 

  • КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД обработва неправомерно данните Ви, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а изисквате вместо това ограничаване на използването им;

   

   

   • КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

    

    

    • Възразили сте срещу обработването, в очакване на проверка дали законните основания на КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД имат преимущество пред вашите интереси.


    9.5. Право на изтриване

    Имате право на изтриване на данните, които КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД съхранява за Вас. Изтриването на Вашите лични данни може да бъде извършено по всяко време чрез попълване на формуляр, който ще получите като се свържете с нас, използвайки данните за контакт по-долу. Обикновено Вашите данни се изтриват незабавно, най-късно 30 дни след упражняване на това Ваше право като субект на данните. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако изтриването противоречи на законови, договорни или наказателно-правни или търговско-правни задължения за съхранение или други уредени в закона причини, ще получите от нас съобщение за невъзможността да бъдат изтрити данните Ви и причините за това.

    След изтриването на Вашите данни повече не е възможно предоставяне на информация.


    9.6. Право на преносимост на данните

    Ако изискате от нас Вашите лични данни, ние ще предадем или прехвърлим данните на Вас или друг администратор в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Ще извършим пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо.

     


    9.7. Право на възражение

    Имате право по всяко време и без да посочвате причини да възразите срещу обработката на данни.

    9.8. Право на жалба

    Имате право да подадете жалба срещу обработката на Вашите лични данни пред компетентния контролен орган, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на личните данни.

     

    1. НАРУШЕНИЯ И УВЕДОМЯВАНЕ ЗА НАРУШЕНИЯ

     

    10.1. „Нарушение на сигурността на лични данни" означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД.

    10.2.В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

    10.3. В случай че конкретното нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.

     

    1. ПРОМЕНИ В НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

     

    С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.

    Приканваме Ви редовно да преглеждате текущия вариант на тази Политика за защита на личните данни, да бъдете постоянно информирани за това, как ние се грижим за защитата на личните данни.

     

     

    КОНТАКТИ:

    Ако имате въпроси по отношение защитата на данните, моля да ги изпратите на следния адрес, в писмен вид:

     

    България, гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 1,

    административна сграда КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД, за деловодство.